Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Paradigm 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Paradigm
Цена от до Кол-во:

 Paradigm

 
 Аксессуары
 
Paradigm S-26
Высота: 660 мм
6150 р.
 
 
Paradigm S-30
Высота: 760 мм
6150 р.
 
 Акустические системы
 
Paradigm AMS 100R
19.6x19.6x7.6 см
3.6кг
11900 р.
 
 
3.6 кг
16900 р.
 
 
Paradigm AMS 150R
Диаметр 226 мм
3,8 кг
17900 р.
 
 
Paradigm AMS 150R-SM
Габаритный размер (Д х Г): 226 х 83 мм
11900 р.
 
 
Paradigm AMS 150RX
220х75 мм
20900 р.
 
 
Paradigm AMS 150RX-SM
200х75 мм
2,1 кг
12900 р.
 
 
Paradigm AMS 250
19.4x28.5x6.7 см
5.9кг
18900 р.
 
 
Paradigm AMS 300
22.7x31.4x6.7 см
6.4кг
22900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-131   След.  

// 20000.ru / Paradigm
ПРОИЗВОДИТЕЛИ