Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Paradigm 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Paradigm
Цена от до Кол-во:

 Paradigm

 
 Сабвуферы
 
Paradigm Seismic 110
298 x 343 x 320 мм
16,8 кг
54900 р.
 
 
Paradigm Signature SUB 1
505 x 516 x 455 мм
49.4 кг
229000 р.
 
 
Paradigm Signature SUB 2
604 x 622 x 578 мм
106 кг
435000 р.
 
 
Paradigm Signature SUB 25
460 х 510 х 635 мм
51,7 кг
210000 р.
 
 
Paradigm SUB 12 v.5
443 x 407 x 546 мм
39.9 кг
87900 р.
 
 
Paradigm SUB 15 v.5
495 x 495 x 559 мм
46.7 кг
112900 р.
 
 
Paradigm UltraCube 10
328 x 291 x 291 мм
13.3 кг
40900 р.
 
 
Paradigm UltraCube 12
356 х 381 х 356 мм
16,3 кг
46900 р.
 
 Системы мультирум
 
Paradigm PT-2
9900 р.
 
 Усилители мощности
 
Paradigm X-300
89 x 432 x 375 мм
6,1 кг
34900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-131   След.  

// 20000.ru / Paradigm
ПРОИЗВОДИТЕЛИ