Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Paradigm 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Paradigm
Цена от до Кол-во:

 Paradigm

 
 Комплекты акустики
 
Paradigm Cinema 100 CT
34990 р.
 
 
Paradigm Millenia One 2.0
23900 р.
 
 
Paradigm Millenia One 3.0
8.8 кг
35900 р.
 
 
Paradigm Millenia One 5.0
59900 р.
 
 Наушники
 
Paradigm Shift e2m
3390 р.
 
 
Paradigm Shift e3m
4490 р.
 
 Сабвуферы
 
Paradigm Cinema Sub
322 х 342 х 322 мм
9,7 кг
14490 р.
 
 
Paradigm DSP 3100
413 х 311 x 425мм
18,1 кг
25900 р.
 
 
Paradigm DSP 3200
356 x 464 x 495 мм
24,5 кг
32900 р.
 
 
Paradigm Millenia One Sub
465 х 137,5 х 355 мм
10,9 кг
55900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-131   След.  

// 20000.ru / Paradigm
ПРОИЗВОДИТЕЛИ