Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Paradigm 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Paradigm
Цена от до Кол-во:

 Paradigm

 
 Аксессуары
 
Paradigm BX-LCR 3 v.2
343 х 1118 х 86 мм
15900 р.
 
 
Paradigm BX-LCR 5 v.2
686 х 1118 х 86 мм
22000 р.
 
 
13500 р.
 
 
Paradigm Inspiration Stand
Высота: 760 мм
64900 р.
 
 
Paradigm M-30
Высота 800 мм
6900 р.
 
 
Paradigm MC-30
Высота 800 мм
7600 р.
 
 
Paradigm Premier J-18C v2
Высота: 450 мм
20000 р.
 
 
Paradigm Premier J-23 v2
Высота: 580 мм
20000 р.
 
 
Paradigm Premier J-29 v2
Высота: 740 мм
20000 р.
 
 
Paradigm S-22
Высота: 560 мм
5600 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-131   След.  

// 20000.ru / Paradigm
ПРОИЗВОДИТЕЛИ