Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. PSB 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / PSB
Цена от до Кол-во:

 PSB

 
 Акустические системы
 
PSB CS M6X6.1
213 x 356 x 90 мм
1.4 кг
4950 р.
 
 
PSB Image S5
300 x 298 x 174 мм
6 кг
20000 р.
 
 
PSB Synchrony One
221 x 1092 x 325 мм
28 кг
158400 р.
 
 
PSB Synchrony One C
614 x 221 x 325 мм
17 кг
51800 р.
 
 
PSB Synchrony Two B
343 x 187 x 273 мм
7 кг
43800 р.
 
 
PSB Synchrony Two C
460 х 190 х 270 мм
10 кг
39900 р.
 
 Комплекты акустики
 
PSB Image T5 5.0
41620 р.
 
 
PSB Imagine 5.0
104890 р.
 

// 20000.ru / PSB
ПРОИЗВОДИТЕЛИ