Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. PMC 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / PMC
Цена от до Кол-во:

 PMC

 
 
 
PMC BB5-XBD
1040х864х790 мм
136 кг
1000000 р.
 
 
380х870х535 мм
49 кг
1000000 р.
 
 
1740х380х535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
1740х380х535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
380х1740х535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
380х1740х535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
PMC MB2-P-XBD
1740 х 380 х 535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
PMC MB2S-P-XBD
1740 х 380 х 535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
PMC BB5-XBD-C
1040х864х790 мм
136 кг
1000000 р.
 
 
870х380х535 мм
49 кг
1000000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60   След.  

// 20000.ru / PMC
ПРОИЗВОДИТЕЛИ