Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. PMC 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / PMC
Цена от до Кол-во:

 PMC

 
 Акустические системы
 
PMC MB2S-P-XBD
1740 х 380 х 535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
1740х380х535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
380х1740х535 мм
88 кг
1000000 р.
 
 
PMC OB1i
1025х200х325 мм
21,5 кг
240000 р.
 
 
400х200х300 мм
8,5 кг
75000 р.
 
 
200х400х300 мм
8,5 кг
42000 р.
 
 
400х200х300 мм
8,5 кг
67000 р.
 
 
PMC TB2S-A
400 х 200 х 300 мм
8.5 кг
162000 р.
 
 
200х400х300 мм
8,5 кг
38000 р.
 
 
PMC Wafer 1
286 х 526 х 108 мм
41000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60   След.  

// 20000.ru / PMC
ПРОИЗВОДИТЕЛИ