Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. PMC 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / PMC
Цена от до Кол-во:

 PMC

 
 Акустические системы
 
PMC IB1S-LP-A
740x330x465
46,5 кг
749000 р.
 
 
330х740х465 мм
36 кг
153000 р.
 
 
330х740х465 мм
46.5 кг
388000 р.
 
 
740х330х465 мм
41 кг
536000 р.
 
 
PMC IB2-C
740 х 330 х 465 мм
41 кг
268000 р.
 
 
740х330х465 мм
41 кг
498000 р.
 
 
PMC IB2S-A
740x330x465
51,5 кг
1000000 р.
 
 
PMC IB2S-A-C
330x740x465 мм
51,5 кг
511000 р.
 
 
330х740х465 мм
41 кг
249000 р.
 
 
870х380х535 мм
49 кг
1000000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60   След.  

// 20000.ru / PMC
ПРОИЗВОДИТЕЛИ