Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. PMC 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / PMC
Цена от до Кол-во:

 PMC

 
 Акустические системы
 
PMC AML1
200 х 400 х 363 мм
16 кг
378000 р.
 
 
PMC AML1-5
200 х 400 х 363 мм
956000 р.
 
 
1040х432х790
73 ru
1000000 р.
 
 
432х1040х790 мм
73 кг
1000000 р.
 
 
1040х432x790 мм
73 кг
931000 р.
 
 
432x1040x790 мм
73 кг
532000 р.
 
 
PMC BB5-XBD
1040х864х790 мм
136 кг
1000000 р.
 
 
PMC BB5-XBD-C
1040х864х790 мм
136 кг
1000000 р.
 
 
186х600х300
11,5 кг
141000 р.
 
 
PMC DB-5.1-S+
Сабвуфер 550 х 200 х 545 мм, сателлиты 290 х 155 х 134 мм, центр 155 х 290 х 234 мм
35.5 кг
245000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60   След.  

// 20000.ru / PMC
ПРОИЗВОДИТЕЛИ