Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Mordaunt-Short 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Mordaunt-Short
Цена от до Кол-во:

 Mordaunt-Short

 
 Аксессуары
 
Mordaunt-Short Performance 5 bracket
7705 р.
 
 Акустические системы
 
Mordaunt-Short Performance 5
598 x 211 x 223 мм
152425 р.
 
 
Mordaunt-Short Performance 6
240 x 1210 x 370 мм
30 кг
468463 р.
 
 
Mordaunt-Short Performance 6 Aniversary
240 x 1150 x 430 мм
30 кг
608560 р.
 
 Сабвуферы
 
Mordaunt-Short Performance 9
500 x 500 x 500 мм
40 кг
316038 р.
 

// 20000.ru / Mordaunt-Short
ПРОИЗВОДИТЕЛИ