Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Monitor Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Monitor Audio
Цена от до Кол-во:

 Monitor Audio

 
 
 
Monitor Audio Trimless Inceiling/Inwall 140 S/Square
180 х 180 х 99 мм
8990 р.
 
 
Monitor Audio CT165
250 х 250 х 118 мм
8990 р.
 
 
Monitor Audio Trimless Inceiling/Inwall 180 S/Square
252 х 252 х 99 мм
10990 р.
 
 
Monitor Audio CT165T2
250 х 250 х 118 мм
2.08 кг
11490 р.
 
 
Monitor Audio CT265
250 х 250 х 118мм
12990 р.
 
 
Monitor Audio CT180T2
285 х 285 х 125 мм
13990 р.
 
 
Monitor Audio Radius IC Stereo
214 x 155 мм
Монтажный размер: 173 x 150 мм
1,6 кг
14950 р.
 
 
Monitor Audio CT265FX
250 x 250 x 153 мм
2.08 кг
14990 р.
 
 
Monitor Audio Bronze BX Centre
460 x 166 x 165 мм
6,18 кг
14990 р.
 
 
Monitor Audio CT265IDC
250 x 250 x 153 мм
2.54 кг
16990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-58   След.  

// 20000.ru / Monitor Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ