Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Monitor Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Monitor Audio
Цена от до Кол-во:

 Monitor Audio

 
 Акустические системы
 
Monitor Audio Soundframe 3 In Wall
302 x 302 x 78 мм
27490 р.
 
 
Monitor Audio Soundframe 3 On Wall
289 x 289 x 78 мм
27490 р.
 
 
Monitor Audio Trimless Inceiling/Inwall 140 S/Square
180 х 180 х 99 мм
8990 р.
 
 
Monitor Audio Trimless Inceiling/Inwall 180 S/Square
252 х 252 х 99 мм
10990 р.
 
 Сабвуферы
 
Monitor Audio Bronze BX W10
320 x 320 x 330 мм
10,92 кг
44490 р.
 
 
Monitor Audio Gold GXW-15
400 х 430 х 400 мм
35.3 кг
164990 р.
 
 
Monitor Audio Platinum W15
485 x 455 x 475 мм
50 кг
149990 р.
 
 
Monitor Audio Radius Series 390
330 х 348 х 345 мм
13,8 кг
64990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-58 

// 20000.ru / Monitor Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ