Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Monitor Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Monitor Audio
Цена от до Кол-во:

 Monitor Audio

 
 Акустические системы
 
Monitor Audio Radius Series 90
120 х 190 х 140 мм
2,03 кг
34490 р.
 
 
Monitor Audio Silver 1
185 x 312 x 275 мм
6.95 кг
49490 р.
 
 
Monitor Audio Silver 10
26.03 кг
139990 р.
 
 
Monitor Audio Silver 2
230 x 375 x 335 мм
64990 р.
 
 
1
185 х 885 x 263 мм
16.5 кг
89990 р.
 
 
Monitor Audio Silver 8
245 х 1021 х 360 мм
23,33 кг
99990 р.
 
 
Monitor Audio Silver Centre
9,6 кг
37490 р.
 
 
Monitor Audio Silver FX
311 х 250 х 143 мм
4,69 кг
49490 р.
 
 
Monitor Audio SoundFrame 1
389 x 539 x 87 мм
7 кг
54990 р.
 
 
Monitor Audio SoundFrame 2
790 x 240 x 87 мм
7,06 кг
59990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-58   След.  

// 20000.ru / Monitor Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ