Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Monitor Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Monitor Audio
Цена от до Кол-во:

 Monitor Audio

 
 Акустические системы
 
Monitor Audio Platinum 100
370 х 225 х 285 мм
13 кг
184900 р.
 
 
Monitor Audio Platinum 150
583 х 225 х 291 мм
19 кг
184990 р.
 
 
Monitor Audio Platinum 200
255 х 998 х 285 мм
33 кг
349900 р.
 
 
Monitor Audio Platinum 300
1113 х 410 х 470 мм
43,8 кг
429900 р.
 
 
Monitor Audio Platinum 350
288 х 800 х 368 мм
33,5 кг
181900 р.
 
 
Monitor Audio Platinum InWall
330 x 1205 x 116 мм
25 кг
259990 р.
 
 
Monitor Audio Radius IC Stereo
214 x 155 мм
Монтажный размер: 173 x 150 мм
1,6 кг
14950 р.
 
 
Monitor Audio Radius Series 200
330 x 125 x 140 мм
3,6 кг
19990 р.
 
 
Monitor Audio Radius Series 225
125 x 610 x 105 мм
4.8 кг
29490 р.
 
 
Monitor Audio Radius Series 270
1000 x 125 x 140 мм
10 кг
69990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-58   След.  

// 20000.ru / Monitor Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ