Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Monitor Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Monitor Audio
Цена от до Кол-во:

 Monitor Audio

 
 Акустические системы
 
Monitor Audio CT265IDC
250 x 250 x 153 мм
2.54 кг
16990 р.
 
 
Monitor Audio CT380FX
285 x 285 x 160 мм
3.2 кг
20990 р.
 
 
Monitor Audio CT380IDC
285 х 285 х 160мм
24490 р.
 
 
Monitor Audio Gold GX-FX
390 х 310 х 160 мм
11.9 кг
84900 р.
 
 
Monitor Audio Gold GX100
210 х 362 х 330 мм
9,9 кг
44869 р.
 
 
Monitor Audio Gold GX200
274 х 995 х 370 мм
22,2 кг
96700 р.
 
 
Monitor Audio Gold GX300
317 х 1105 х 370 мм
27,2 кг
189900 р.
 
 
Monitor Audio Gold GX50
170 х 300 х 263 мм
7,5 кг
89990 р.
 
 
Monitor Audio Gold GXC150
461 х 172 х 303 мм
6 кг
64990 р.
 
 
Monitor Audio Gold GXC350
581 х 254 х 333 мм
9,9 кг
59901 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-58   След.  

// 20000.ru / Monitor Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ