Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Monitor Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Monitor Audio
Цена от до Кол-во:

 Monitor Audio

 
 Аксессуары
 
Monitor Audio Platinum 100 Stand
615 x 340 x 365 мм
54990 р.
 
 
Monitor Audio Platinum 350 Stand
335 x 610 x 463 мм
39490 р.
 
 Акустические системы
 
Monitor Audio Bronze BX 1
165 x 260 x 180 мм
3,86 кг
21990 р.
 
 
Monitor Audio Bronze BX 2
185 x 350 x 255 мм
5,84 кг
27490 р.
 
 
Monitor Audio Bronze BX 5
166 x 850 x 248 мм
12 кг
49490 р.
 
 
Monitor Audio Bronze BX 6
186 x 985 x 315 мм
18,25 кг
64990 р.
 
 
Monitor Audio Bronze BX Centre
460 x 166 x 165 мм
6,18 кг
14990 р.
 
 
Monitor Audio Bronze BX FX
276 x 287 x 105 мм
3,62 кг
27490 р.
 
 
Monitor Audio Climate 50
172.5 x 285 x 158.5 мм
3,66 кг
30490 р.
 
 
Monitor Audio Climate 60
185 x 325 x 178.5 мм
4,62 кг
42990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-58   След.  

// 20000.ru / Monitor Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ