Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Mission 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Mission
Цена от до Кол-во:

 Mission

 
 Комплекты акустики
 
Mission m34i 5.0
36785 р.
 
 
Mission MV-6 5.0
11900 р.
 
 Сабвуферы
 
Mission 79as
310 x 460 x 500 мм
26,5 кг
44500 р.
 
 
Mission MS-10
500 х 135 х 130 мм
3,7 кг
12520 р.
 
 
Mission MS-8
400 х 245 х 405 мм
11.2 кг
10080 р.
 
 
Mission MS-Duo
360 х 330 х 355 мм
15950 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-46 

// 20000.ru / Mission
ПРОИЗВОДИТЕЛИ