Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Mission 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Mission
Цена от до Кол-во:

 Mission

 
 Акустические системы
 
Mission 76c
395x170x290 мм
8.3 кг
10700 р.
 
 
Mission 790
170 x 300 x 270 мм
19900 р.
 
 
Mission 792 SE
206x360x340 мм
8.3 кг
28300 р.
 
 
Mission 794
165 x 795 x 295 мм
17,4 кг
57000 р.
 
 
Mission 794 SE
165x795x295 мм
17.4 кг
57000 р.
 
 
Mission 796
206 x 998 x318 мм
25,5 кг
73600 р.
 
 
Mission 79c
392 x 172 x 290 мм
16850 р.
 
 
Mission 79c SE
395x172x290 мм
8.9 кг
16850 р.
 
 
Mission e52
323 x 165 x 305 мм
13375 р.
 
 
Mission e54
956 х 350 х 334 мм
32000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-46   След.  

// 20000.ru / Mission
ПРОИЗВОДИТЕЛИ