Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. McIntosh 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / McIntosh
Цена от до Кол-во:

 McIntosh

 
 
 
McIntosh MX151
444 x194 x 495 мм
14.06 кг
759240 р.
 
 
McIntosh MC2301
787 х 438 х 711 мм
52.6 кг
752400 р.
 
 
McIntosh MC1.2KW
450 x 312 x 558 мм
66,7 кг
752400 р.
 
 
McIntosh MC303
787 х 711 х 438 мм
70.3 кг
676400 р.
 
 
McIntosh C1000P
152 х 445 х 610 мм
15 кг
672600 р.
 
 
McIntosh C1000T
152 х 445 х 610 мм
15,4 кг
672600 р.
 
 
McIntosh MT10
444 x 223 x 533 мм
28 кг
665000 р.
 
 
McIntosh C1000C
152 х 445 х 610 мм
17,7 кг
615600 р.
 
 
McIntosh MCD1100
18,8 кг
604200 р.
 
 
McIntosh MA8000
445 x 240 x 559 мм
45.4 кг
604200 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-53   След.  

// 20000.ru / McIntosh
ПРОИЗВОДИТЕЛИ