Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Martin Logan 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Martin Logan
Цена от до Кол-во:

 Martin Logan

 
 
 
Martin Logan Dynamo 500
373 × 330 × 388 мм
12,9 кг
54990 р.
 
 
Martin Logan Motion 4
320 x 142 x 133 мм
3,2 кг
39000 р.
 
 
Martin Logan Motion 2
286 x 133 x 114 мм
1,81 кг
26990 р.
 
 
Martin Logan Motion 6
133 x 445 x 95 мм
2,72 кг
24000 р.
 
 
Martin Logan Fresco Floor Stand
16025 р.
 
 
Martin Logan Cinema Black Stand Assy
7700 р.
 

// 20000.ru / Martin Logan
ПРОИЗВОДИТЕЛИ