Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. M&K 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / M&K
Цена от до Кол-во:

 M&K

 
 
 
M&K K&M speaker wall mount 15
13420 р.
 
 
M&K M-5
124 x 188 x 162 мм
2.2 кг
26080 р.
 
 
M&K K&M speaker stand
3,2 кг
36290 р.
 
 
M&K M-7
125 x 330 x 163 мм
3.6 кг
36560 р.
 
 
M&K IW-5
140 х 184 x 99 мм
40910 р.
 
 
M&K IW-85
183 x 279 x 95 мм
4.1 кг
42530 р.
 
 
M&K MP-7
125 x 540 x 90 мм
3.6 кг
43460 р.
 
 
M&K LCR-750C
178 x 408 x 223 мм
6.9 кг
46180 р.
 
 
M&K IW-95
234 x 310 x 94 мм
4.6 кг
54260 р.
 
 
M&K LCR-950
178 x 408 x 223 мм
6.9 кг
58040 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-35   След.   Показать все 

// 20000.ru / M&K
ПРОИЗВОДИТЕЛИ