Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Magnat 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Magnat
Цена от до Кол-во:

 Magnat

 
 Комплекты акустики
 
Magnat Interior 501A
17250 р.
 
 
1
33500 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme 812
17500 р.
 
 
1
24700 р.
 
 
Magnat Quantum 5335
62500 р.
 
 
Magnat Quantum 7335
70000 р.
 
 Сабвуферы
 
Magnat Monitor Supreme Sub 201A
265 x 365 x 345 мм
9.5 кг
8091 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme Sub 301A
10962 р.
 
 
Magnat Omega 20A
240 x 445 x 410 мм
13,5 кг
16000 р.
 
 
Magnat Omega 25A
290 x 495 x 430 мм
13,5 кг
20000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-44   След.  

// 20000.ru / Magnat
ПРОИЗВОДИТЕЛИ