Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Magnat 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Magnat
Цена от до Кол-во:

 Magnat

 
 Акустические системы
 
Magnat Quantum Center 51
395 х 160 х 220 мм
6.4 кг
5700 р.
 
 
Magnat Quantum Center 53
460 х 180 х 290 мм
10 кг
7500 р.
 
 
Magnat Quantum Center 63
490 x 175 x 280 мм
8700 р.
 
 
Magnat Soundforce 1300
390 x 725 x 310 мм
17000 р.
 
 
Magnat Symbol Pro 110
120 x 205 x 160 мм
5475 р.
 
 
Magnat Symbol Pro 130
151 x 255 x 215 мм
6480 р.
 
 
Magnat Symbol Pro 160
180 x 310 x 240 мм
8650 р.
 
 Домашние кинотеатры в одной коробке
 
Magnat VC 2
45000 р.
 
 Интегрированные усилители, Интегрированные ресиверы
 
Magnat MA800
54000 р.
 
 Комплекты акустики
 
Magnat Interior 5001A
22500 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-44   След.  

// 20000.ru / Magnat
ПРОИЗВОДИТЕЛИ