Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Magnat 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Magnat
Цена от до Кол-во:

 Magnat

 
 Акустические системы
 
Magnat Monitor Supreme Center 250
420 x 145 x 190 мм
4,9 кг
3199 р.
 
 
Magnat PA 112
385 х 635 х 325 мм
19 кг
20500 р.
 
 
Magnat Quantum 1003
230 x 360 x 315 мм
11,2 кг
68000 р.
 
 
Magnat Quantum 1009
275 x 1250 x 390 мм
49 кг
175000 р.
 
 
Magnat Quantum 551
162 х 270 х 220 мм
3.7 кг
7650 р.
 
 
Magnat Quantum 553
215 х 360 х 320 мм
7.6 кг
11250 р.
 
 
Magnat Quantum 555
215 х 970 х 320 мм
19 кг
21000 р.
 
 
Magnat Quantum 557
215 х 1070 х 320 мм
19 кг
25500 р.
 
 
Magnat Quantum 653
202 x 350 x 280 мм
14500 р.
 
 
Magnat Quantum 655
202 x 995 x 316 мм
25500 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-44   След.  

// 20000.ru / Magnat
ПРОИЗВОДИТЕЛИ