Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Magnat 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Magnat
Цена от до Кол-во:

 Magnat

 
 CD-проигрыватели
 
Magnat MCD 450
430 x 76 x 287 мм
4,2 кг
17000 р.
 
 Акустические системы
 
Magnat IC 62
2850 р.
 
 
Magnat IC 82
3600 р.
 
 
Magnat Interior Pro 130
164 x 238 x 145 мм
5700 р.
 
 
Magnat IW 510 C
448 х 222 мм
4650 р.
 
 
Magnat IW 610
306 х 220 мм
3450 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme 100
149 x 250 x 190 мм
2,8 кг
3654 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme 1000
215 x 950 x 313 мм
17 кг
17500 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme 200
215 x 354 x 273 мм
6,2 кг
6525 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme 800
215 x 850 x 273 мм
14 кг
13050 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-44   След.  

// 20000.ru / Magnat
ПРОИЗВОДИТЕЛИ