Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. MJ Acoustics 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / MJ Acoustics
Цена от до Кол-во:

 MJ Acoustics

 
 Акустические системы
 
MJ Acoustics Subliminal S1R
980 х 356 х 104 мм
165000 р.
 
 Сабвуферы
 
MJ Acoustics Pro 50 MK II
278 х 332 х 278 мм
8.4 кг
30000 р.
 
 
MJ Acoustics Pro 55 MK I
280 х 383 х 345 мм
15,1 кг
48000 р.
 
 
MJ Acoustics Reference 150 MKII
300 х 355 х 300 мм
20.85 кг
51000 р.
 
 
300х300х355 мм
20.8 кг
57000 р.
 
 
MJ Acoustics Reference 400 MkI
345 х 385 х 345 мм
20,23 кг
100000 р.
 
 
MJ Acoustics Reference I MKII
421 x 491 x 320 мм
25 кг
75000 р.
 

// 20000.ru / MJ Acoustics
ПРОИЗВОДИТЕЛИ