Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Комплекты акустики 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Комплекты акустики
Цена от до Кол-во:

 Комплекты акустики

 
 
 
PMC TB2S-A 5.1 Surround System
533000 р.
 
 
PMC DB1S-A 5.1 Surround System
451000 р.
 
 
B&W MT-60D
214800 р.
 
 
B&W MT-50
127600 р.
 
 
Canton DM 20
124990 р.
 
 
Quadral Chromium Style 5.1
124000 р.
 
 
Canton Movie 1050.2
109990 р.
 
 
Triangle Galaxy 2 5.1
130 x 200 x 130 мм
2,6 кг
108120 р.
 
 
PSB Imagine 5.0
104890 р.
 
 
Canton DM 900
99990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-79   След.  

// 20000.ru / Комплекты акустики
ПРОИЗВОДИТЕЛИ