Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Комплекты акустики 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Комплекты акустики
Цена от до Кол-во:

 Комплекты акустики

 
 
 
Yamaha NS-P8900
220 x 345 x 490 мм
7 кг
4992 р.
 
 
Yamaha NS-P60
5317 р.
 
 
Yamaha NS-P125
5590 р.
 
 
Onkyo SKS 4800
7790 р.
 
 
Yamaha NS-P9002
тыловых АС: 1,9 кг
центральной АС: 3,3 кг
8390 р.
 
 
Yamaha NS-50F 5.0
11700 р.
 
 
Mission MV-6 5.0
11900 р.
 
 
Yamaha NS-125F 5.0
12273 р.
 
 
Wharfedale Vardus 300 HCP
13440 р.
 
 
Jamo S 426 HCS 3
14500 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-79   След.  

// 20000.ru / Комплекты акустики
ПРОИЗВОДИТЕЛИ