Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Комплекты акустики 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Комплекты акустики
Цена от до Кол-во:

 Комплекты акустики

 
 Onkyo
 
Onkyo SKS-HT 728
36690 р.
 
 Paradigm
 
Paradigm Cinema 100 CT
34990 р.
 
 
Paradigm Millenia One 2.0
23900 р.
 
 
Paradigm Millenia One 3.0
8.8 кг
35900 р.
 
 
Paradigm Millenia One 5.0
59900 р.
 
 PMC
 
PMC DB1S-A 5.1 Surround System
451000 р.
 
 
PMC TB2S-A 5.1 Surround System
533000 р.
 
 PSB
 
PSB Image T5 5.0
41620 р.
 
 
PSB Imagine 5.0
104890 р.
 
 Quadral
 
Quadral Chromium Style 5.1
124000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-79   След.  

// 20000.ru / Комплекты акустики
ПРОИЗВОДИТЕЛИ