Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Комплекты акустики 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Комплекты акустики
Цена от до Кол-во:

 Комплекты акустики

 
 Harman/Kardon
 
Harman/Kardon SB 16
25990 р.
 
 
Harman/Kardon SB 30
34990 р.
 
 Jamo
 
Jamo A 102 HCS 5
57х46х42 см
14,4 кг
16240 р.
 
 
Jamo S 426 HCS 3
14500 р.
 
 
Jamo S 506 HCS 3
1100 х 650 х 410 мм
44 кг
16500 р.
 
 
Jamo S 606 HCS 3
21750 р.
 
 
Jamo S 608 HCS 3
27500 р.
 
 JBL
 
JBL Cinema 300
15490 р.
 
 
JBL Cinema 500
18990 р.
 
 
JBL SB 300
18990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-79   След.  

// 20000.ru / Комплекты акустики
ПРОИЗВОДИТЕЛИ