Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Klipsch 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Klipsch
Цена от до Кол-во:

 Klipsch

 
 
 
Klipsch RF 83
1260 x 235 x 521 мм
45.4 кг
261300 р.
 
 
Klipsch XF-48
1238 х 178 х 200 мм
17,7 кг
241200 р.
 
 
Klipsch RT 12d
476 х 610 х 552 мм
32.2 кг
201000 р.
 
 
Klipsch RF 63
1171 x 216 x 495 мм
36.8 кг
190950 р.
 
 
Klipsch RT 10d
401 х 521 х 476 мм
26.3 кг
167500 р.
 
 
Klipsch WF-35
184 мм х 1092 мм х 298 мм
154100 р.
 
 
Klipsch WF-34
864 x 164 x 242 мм
15 кг
134000 р.
 
 
Klipsch RSW 10d
349 х 324 х 445 мм
20.4 кг
134000 р.
 
 
Klipsch RF 82
1107 х 241 х 413 мм
30 кг
107200 р.
 
 
Klipsch RS 62
381 x 375 x 248 мм
12.7 кг
97150 р.
 
1-10  11-20  21-28   След.   Показать все 

// 20000.ru / Klipsch
ПРОИЗВОДИТЕЛИ