Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Klipsch 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Klipsch
Цена от до Кол-во:

 Klipsch

 
 
 
Klipsch XFS
28810 р.
 
 
Klipsch RB 51
290 x 165 x 273 мм
5.5 кг
32160 р.
 
 
Klipsch XL-12
305 х 146 х 152 мм
3.4 кг
32160 р.
 
 
Klipsch RC 52
172 x 521 x 267 мм
10 кг
32495 р.
 
 
Klipsch RB 61
391 x 216 x 311 мм
10 кг
43550 р.
 
 
Klipsch RPW 10
400 х 292 х 451 мм
14.1 кг
45560 р.
 
 
Klipsch WC-24
165 x 457 x 165 мм
5 кг
53600 р.
 
 
Klipsch XL-23 LCR
667 x 146 x 152 мм
8,2 кг
53600 р.
 
 
Klipsch XB-10
273 х 146 х 152 мм
2.9 кг
54270 р.
 
 
Klipsch WB-14
279 x 165 x 165 мм
5 кг
56950 р.
 
1-10  11-20  21-28   След.   Показать все 

// 20000.ru / Klipsch
ПРОИЗВОДИТЕЛИ