Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Klipsch 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Klipsch
Цена от до Кол-во:

 Klipsch

 
 Акустические системы
 
Klipsch RS 52
330 x 320 x 216 мм
6.8 кг
65660 р.
 
 
Klipsch RS 62
381 x 375 x 248 мм
12.7 кг
97150 р.
 
 
Klipsch WB-14
279 x 165 x 165 мм
5 кг
56950 р.
 
 
Klipsch WC-24
165 x 457 x 165 мм
5 кг
53600 р.
 
 
Klipsch WF-34
864 x 164 x 242 мм
15 кг
134000 р.
 
 
Klipsch WF-35
184 мм х 1092 мм х 298 мм
154100 р.
 
 
Klipsch WS-24
289 x 324 x 178 мм
5 кг
77050 р.
 
 
Klipsch XB-10
273 х 146 х 152 мм
2.9 кг
54270 р.
 
 
Klipsch XF-48
1238 х 178 х 200 мм
17,7 кг
241200 р.
 
 
Klipsch XL-12
305 х 146 х 152 мм
3.4 кг
32160 р.
 
1-10  11-20  21-28   След.   Показать все 

// 20000.ru / Klipsch
ПРОИЗВОДИТЕЛИ