Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Klipsch 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Klipsch
Цена от до Кол-во:

 Klipsch

 
 Аксессуары
 
Klipsch XFS
28810 р.
 
 Акустические системы
 
Klipsch RB 51
290 x 165 x 273 мм
5.5 кг
32160 р.
 
 
Klipsch RB 61
391 x 216 x 311 мм
10 кг
43550 р.
 
 
Klipsch RB 81
483 x 235 x 311 мм
13.6 кг
66330 р.
 
 
Klipsch RC 52
172 x 521 x 267 мм
10 кг
32495 р.
 
 
Klipsch RF 52
955 x 172 x 362 мм
17.3 кг
65660 р.
 
 
Klipsch RF 62
1031 x 216 x 394 мм
24.5 кг
89110 р.
 
 
Klipsch RF 63
1171 x 216 x 495 мм
36.8 кг
190950 р.
 
 
Klipsch RF 82
1107 х 241 х 413 мм
30 кг
107200 р.
 
 
Klipsch RF 83
1260 x 235 x 521 мм
45.4 кг
261300 р.
 
1-10  11-20  21-28   След.   Показать все 

// 20000.ru / Klipsch
ПРОИЗВОДИТЕЛИ