Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. KEF 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / KEF
Цена от до Кол-во:

 KEF

 
 
 
KEF R900
240 x 1130 x 365 мм
29.5 кг
173900 р.
 
 
KEF R700
210 x 1070 x 345 мм
25.9 кг
120900 р.
 
 
KEF XQ30
860 х 190 х 247 мм
14,8 кг
105600 р.
 
 
KEF R500
180 x 1015 x 305 мм
21.8 кг
88500 р.
 
 
KEF KHT3005SE-W
84900 р.
 
 
KEF T305
83900 р.
 
 
KEF KHT3005SE
77900 р.
 
 
KEF T205
72500 р.
 
 
KEF Q900
244 x 1060 x 322 мм
22.1 кг
71010 р.
 
 
KEF XQ20
385 х 231 х 302 мм
9,2 кг
69900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-101   След.  

// 20000.ru / KEF
ПРОИЗВОДИТЕЛИ