Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. KEF 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / KEF
Цена от до Кол-во:

 KEF

 
 Акустические системы
 
KEF T301
140 x 600 x 35 мм
1.5 кг
22500 р.
 
 
KEF T301C
140 x 600 x 35 мм
1,5 кг
11500 р.
 
 
KEF Ventura 4
10490 р.
 
 
KEF Ventura 5
194 x 260 x 165 мм
11990 р.
 
 
KEF Ventura 6
14490 р.
 
 
KEF X300A
180 x 280 x 215 мм
7.5 кг
34990 р.
 
 
KEF XQ10
330 х 190 х 247 мм
6,4 кг
52900 р.
 
 
KEF XQ20
385 х 231 х 302 мм
9,2 кг
69900 р.
 
 
KEF XQ30
860 х 190 х 247 мм
14,8 кг
105600 р.
 
 
KEF XQ50
231 х 603 х 302 мм
17,5 кг
52900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-101   След.  

// 20000.ru / KEF
ПРОИЗВОДИТЕЛИ