Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. KEF 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / KEF
Цена от до Кол-во:

 KEF

 
 Акустические системы
 
KEF R100
180 x 280 x 289 мм
6.6 кг
38900 р.
 
 
KEF R200c
530 x 170 x 305 мм
14.4 кг
33900 р.
 
 
KEF R300
210 x 385 x 345 мм
12 кг
57900 р.
 
 
KEF R500
180 x 1015 x 305 мм
21.8 кг
88500 р.
 
 
KEF R600c
630 x 200 x 335 мм
17.2 кг
55900 р.
 
 
KEF R700
210 x 1070 x 345 мм
25.9 кг
120900 р.
 
 
KEF R800ds
350 x 180 x 184 мм
7.4 кг
67500 р.
 
 
KEF R900
240 x 1130 x 365 мм
29.5 кг
173900 р.
 
 
KEF T101
140 x 330 x 35 мм
1 кг
15500 р.
 
 
KEF T101C
330 x 140 x 35 мм
1 кг
8000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-101   След.  

// 20000.ru / KEF
ПРОИЗВОДИТЕЛИ