Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. KEF 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / KEF
Цена от до Кол-во:

 KEF

 
 Акустические системы
 
KEF KHT5-TWO MODEL 7 SAT
400х104х230 мм
3.85 кг
48900 р.
 
 
KEF LS50
200 x 302 x 278 мм
7.2 кг
43500 р.
 
 
KEF Q100
180 x 300 x 272 мм
5.9 кг
22410 р.
 
 
KEF Q200C
525 x 180 x 260 мм
11 кг
19710 р.
 
 
KEF Q300
210 x 355 x 302 мм
7.7 кг
26550 р.
 
 
KEF Q500
180 x 870 x 272 мм
15 кг
44550 р.
 
 
KEF Q600C
629 x 210 x 302 мм
14.1 кг
26550 р.
 
 
KEF Q700
210 x 920 x 302 мм
17.2 кг
62010 р.
 
 
KEF Q800DS
348 x 180 x 180 мм
7.4 кг
36450 р.
 
 
KEF Q900
244 x 1060 x 322 мм
22.1 кг
71010 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-101   След.  

// 20000.ru / KEF
ПРОИЗВОДИТЕЛИ