Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. KEF 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / KEF
Цена от до Кол-во:

 KEF

 
 Комплекты акустики
 
KEF T305
83900 р.
 
 Наушники
 
KEF M200
94 дБ
9490 р.
 
 
KEF M500
208 г
14990 р.
 
 Сабвуферы
 
KEF C4
345 x 320 x 377 мм
12,2 кг
15500 р.
 
 
KEF HTB2SE
390 x 440 x 195 мм (227 x 440 x 385) мм
11,3 кг
43900 р.
 
 
KEF HTB2SE-W
Вертикальные 390 х 440 х 195 мм; Горизонтальные 227 х 440 х 385 мм; Размер передатчика: 147 x 79 x 79 мм
11.9 кг
47900 р.
 
 
KEF KUBE1
360 x 320 x 320 мм
13.5 кг
20900 р.
 
 
KEF KUBE2
335 x 330 x 330 мм
12 кг
31900 р.
 
 
KEF Q400B
330 x 335 x 330 мм
13.6 кг
26550 р.
 
 
KEF R400b
330 x 365 x 351 мм
21.5 кг
57700 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-101   След.  

// 20000.ru / KEF
ПРОИЗВОДИТЕЛИ