Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. KEF 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / KEF
Цена от до Кол-во:

 KEF

 
 Аксессуары
 
KEF HTS2001.2 Stand
980 x 260 мм
9500 р.
 
 
KEF HTS3001SE STND
10500 р.
 
 
KEF HTS5001 STND FLR
Высота: 770 мм
19900 р.
 
 
KEF HTS6001 STND
11500 р.
 
 
KEF HTS9001 STND DSK
Высота: 274 мм
12900 р.
 
 
KEF KHT5-TWO STND FLR
16900 р.
 
 
KEF KHT5-TWO WALL BRKT
6900 р.
 
 
KEF T Series Floor Stand
780 x 250 мм
3 кг
15500 р.
 
 Акустические системы
 
KEF C1
150 x 260 x 221 мм
3,2 кг
8800 р.
 
 
KEF C3
177 x 290 x 256 мм
4.4 кг
10880 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-101   След.  

// 20000.ru / KEF
ПРОИЗВОДИТЕЛИ