Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Jamo 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Jamo
Цена от до Кол-во:

 Jamo

 
 
 
Jamo IC 102
80 х 60 мм
0,2 кг
2250 р.
 
 
Jamo A 320
16.5 х 11 х 9.5 см
3300 р.
 
 
Jamo A 500
28,5х25х7,6 см
1,6 кг
4350 р.
 
 
1
Ø229x85
1,3 кг
4496 р.
 
 
Jamo A 340
22,5х16х13,2 см
4500 р.
 
 
Jamo 6.5 CS-T
5400 р.
 
 
Jamo LRC4.6
215 х 80 х 50 мм
0.3 кг
5550 р.
 
 
Jamo A 345 I/O
160 x 225 x 142 мм
2 кг
5600 р.
 
 
Jamo PS 4.6
6480 р.
 
 
Jamo R400 Plasma Resistant IR
7205 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-55   След.  

// 20000.ru / Jamo
ПРОИЗВОДИТЕЛИ