Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Jamo 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Jamo
Цена от до Кол-во:

 Jamo

 
 Сабвуферы
 
Jamo SUB 800
431 x 601 x 664 мм
4,6 кг.
18750 р.
 
 Системы мультирум
 
Jamo JSS4-VC2
81 x 432 x 203 мм
3,5 кг
14400 р.
 
 
Jamo KP4.6
165 х 120 х 70 мм
8750 р.
 
 
Jamo R400 Plasma Resistant IR
7205 р.
 
 
Jamo VM4.6
220 х 160 х 110 мм
11540 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-55 

// 20000.ru / Jamo
ПРОИЗВОДИТЕЛИ