Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. JBL 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / JBL
Цена от до Кол-во:

 JBL

 
 
 
JBL CS STANDS
2490 р.
 
 
JBL Nothridge EC25
45.7x17.5x25.4 см
7.1кг
3990 р.
 
 
JBL Loft 20
400 х 130 х 175 мм
3990 р.
 
 
JBL Loft 30
130 х 210 х 175 мм
4990 р.
 
 
JBL HTi55
157х352х98 мм
2,6 кг
5490 р.
 
 
JBL Loft 40
156 х 252 х 191 мм
5990 р.
 
 
JBL Studio 120C
533 х 165 х 251 мм
8.4 кг
6690 р.
 
 
JBL Nothridge E20
15.3x27.5x20.6 см
3.2кг
6990 р.
 
 
JBL Cinema Stands
6990 р.
 
 
JBL HTi6
216 x 279 х 98 мм
7490 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-57   След.  

// 20000.ru / JBL
ПРОИЗВОДИТЕЛИ