Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Heco 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Heco
Цена от до Кол-во:

 Heco

 
 
 
Heco Statement
298 x 1230 x 435 мм
149980 р.
 
 
Heco Celan XT 701
240 x 1135 x 368 мм
29 кг
75980 р.
 
 
Heco Celan XT 501
240 x 1055 x 368 мм
25 кг
63980 р.
 
 
Heco Aleva 500
170 x 980 x 270 мм
53980 р.
 
 
Heco Metas XT 701
23 x 110 x 34 см
29 кг.
47980 р.
 
 
1
170 x 980 x 270 мм
43980 р.
 
 
Heco Celan XT Sub 32 A
414 x 580 x 470 мм
34.5 кг
42990 р.
 
 
Heco Metas XT 501
230 х 1000 х 340 мм
37980 р.
 
 
1
300 x 470 x 400 мм
31990 р.
 
 
Heco Metas XT Sub 251 A
310 х 470 х 400 мм
29990 р.
 
1-10  11-20  21-23   След.   Показать все 

// 20000.ru / Heco
ПРОИЗВОДИТЕЛИ