Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Genelec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Genelec
Цена от до Кол-во:

 Genelec

 
 
 
Genelec HT330
115 кг
1581063 р.
 
 
Genelec HT324
1210 x 489x 412 мм
84 кг
1287336 р.
 
 
Genelec 1034
350 x 950 x 453 мм
60 кг
1092634 р.
 
 
Genelec AOW312
1500 х 400 х 175 мм
43 кг
863896 р.
 
 
Genelec HT315
60 кг
840446 р.
 
 
Genelec 7073AP
524 x 1440 x 558 мм
120 кг
714621 р.
 
 
Genelec HTS6PM
1440 х524 х 558 мм
128 кг
702025 р.
 
 
Genelec HT312
37 кг
570370 р.
 
 
Genelec 7271APM
755 x 803 x 490 мм
82 кг
506050 р.
 
 
Genelec 7071AP
755 x 803 x 490 мм
81
460155 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-42   След.  

// 20000.ru / Genelec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ