Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Genelec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Genelec
Цена от до Кол-во:

 Genelec

 
 
 
Genelec M040
235 x 337 x 229 мм
7,4 кг
1245 р.
 
 
Genelec G One
121 x 195 x 114 мм
1.4 к
28959 р.
 
 
Genelec G Two
151 x 242 x 142 мм
3.7 кг
44875 р.
 
 
Genelec 8020A
151 х 230 х 142 мм
3.7 кг
45225 р.
 
 
Genelec M030
190 x 273 x 190 мм
4,6 кг
55559 р.
 
 
Genelec F One
251 x 305 x 251 мм
6.3 кг
60550 р.
 
 
Genelec 8030A
285 x 189 x 178 мм
5.6 кг
63717 р.
 
 
Genelec G Three
189 x 299 x 178 мм
5.6 кг
68688 р.
 
 
Genelec 8130A
189 х 285 х 178 мм
5.6 кг
88038 р.
 
 
Genelec 8040A
350 x 237 x 223 мм
8.6 кг
102644 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-42   След.  

// 20000.ru / Genelec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ