Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Genelec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Genelec
Цена от до Кол-во:

 Genelec

 
 Сабвуферы
 
Genelec 7060BP
527 х 462 х363 мм
26 кг
221636 р.
 
 
Genelec 7070AP
625 x 555 x 490 мм
50 кг
305452 р.
 
 
Genelec 7071AP
755 x 803 x 490 мм
81
460155 р.
 
 
Genelec 7073AP
524 x 1440 x 558 мм
120 кг
714621 р.
 
 
Genelec 7260APM
527 x 462 x 363 мм
27 кг
253126 р.
 
 
Genelec 7270APM
555x625x490 мм
51 кг
335267 р.
 
 
Genelec 7271APM
755 x 803 x 490 мм
82 кг
506050 р.
 
 
Genelec F One
251 x 305 x 251 мм
6.3 кг
60550 р.
 
 
Genelec F Two
9.8 кг
123614 р.
 
 
Genelec HTS3B
433 x 398 x 400 мм
28 кг
228269 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-42   След.  

// 20000.ru / Genelec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ