Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Genelec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Genelec
Цена от до Кол-во:

 Genelec

 
 Акустические системы
 
Genelec HT206
211117 р.
 
 
Genelec HT208
324882 р.
 
 
Genelec HT210
495x320x290
21.7 кг
218688 р.
 
 
Genelec HT312
37 кг
570370 р.
 
 
Genelec HT315
60 кг
840446 р.
 
 
Genelec HT324
1210 x 489x 412 мм
84 кг
1287336 р.
 
 
Genelec HT330
115 кг
1581063 р.
 
 
Genelec M030
190 x 273 x 190 мм
4,6 кг
55559 р.
 
 
Genelec M040
235 x 337 x 229 мм
7,4 кг
1245 р.
 
 Сабвуферы
 
Genelec 7050BP
319 х 350 х 410
18 кг
114570 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-42   След.  

// 20000.ru / Genelec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ