Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Genelec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Genelec
Цена от до Кол-во:

 Genelec

 
 Акустические системы
 
Genelec 8240A
350 x 237 x 223 мм
8.6 кг
140566 р.
 
 
Genelec 8250A
433х278х286 мм
14 кг
204082 р.
 
 
Genelec AIC25
5,2 кг
110885 р.
 
 
Genelec AIW25
360 х 267 х 104 мм
3.7 кг
118724 р.
 
 
Genelec AIW26
334 х 545 х 880 мм
10.7 кг
228336 р.
 
 
Genelec AOW312
1500 х 400 х 175 мм
43 кг
863896 р.
 
 
Genelec G Four
237 x 365 x 223 мм
8.6 кг
108177 р.
 
 
Genelec G One
121 x 195 x 114 мм
1.4 к
28959 р.
 
 
Genelec G Three
189 x 299 x 178 мм
5.6 кг
68688 р.
 
 
Genelec G Two
151 x 242 x 142 мм
3.7 кг
44875 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-42   След.  

// 20000.ru / Genelec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ