Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Genelec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Genelec
Цена от до Кол-во:

 Genelec

 
 Акустические системы
 
Genelec 1032A
218085 р.
 
 
Genelec 1034
350 x 950 x 453 мм
60 кг
1092634 р.
 
 
Genelec 1037
680 x 400 x 380 мм
37 кг
424779 р.
 
 
Genelec 1038
14 кг
436236 р.
 
 
Genelec 6040ASM
996 x 250 x 266 мм
15 кг
255538 р.
 
 
Genelec 8020A
151 х 230 х 142 мм
3.7 кг
45225 р.
 
 
Genelec 8030A
285 x 189 x 178 мм
5.6 кг
63717 р.
 
 
Genelec 8040A
350 x 237 x 223 мм
8.6 кг
102644 р.
 
 
Genelec 8050A
433 x 286 x 278 мм
166897 р.
 
 
Genelec 8130A
189 х 285 х 178 мм
5.6 кг
88038 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-42   След.  

// 20000.ru / Genelec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ